(Tele)logopedie zitting

Afasietherapie.nl van Logoclicks is alleen beschikbaar voor logopedisten en afasietherapeuten.

Volgens de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie – BR/REG-19104 Ad j) Individuele zitting afasie mag van de NZA in de eerstelijn de therapietijd per (online) zitting gedeclareerd worden.

Ad j) Individuele zitting afasie
De individuele zitting telelogopedie afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.
Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

– er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;
– de individuele zitting telelogopedie afasie dient ter vervanging van een individuele zitting afasie.
– er is geen sprake van een telefonische zitting.

Je mag online therapie (telelogopedie) aanbieden aan bestaande cliënten als vervanging van therapie in de praktijk. De kosten van de online zitting mag je declareren zoals een gewone zitting.
Alle Nederlandse verzekeraars hebben Telelogopedie ingekocht.

Eerste lijn: Logopedisten en afasietherapeuten

Je mag online therapie (telelogopedie) geven aan bestaande cliënten als vervanging van therapie in de praktijk. De kosten van de online zitting mag je declareren zoals een gewone zitting als ‘Individuele zitting telelogopedie afasie’ (4312).

Let op: de kosten voor het gebruik van beeldbelsoftware en online therapieprogramma’s worden meestal niet vergoed. Een toepassing is op zichzelf meestal geen zorg in de zin van de Wmg *. Dat betekent dat zorgaanbieders de kosten die zij maken voor deze digitale zorgtoepassingen in de regel niet afzonderlijk in rekening kunnen brengen maar dat deze kosten worden geacht te zijn verdisconteerd in de tarieven.

* Logoclicks is van mening dat therapieprogramma’s, zoals Afasietherapie.nl, wel zorg op zichzelf is. Deze discussie wordt nog gevoerd met de NZA.

Logoclicks is ook van mening dat de voorbereidngs- en nakijktijd van de oefeningen gemaakt met Afasietherapie.nl behoren tot de zittingstijd en gedeclareerd mogen worden. Ook deze discussie wordt nog gevoerd met de NZA.

Afasietherapie.nl wordt betaald op basis van een bedrag per cliënt per maand. Dit is de meest eerlijke vergoeding voor zowel grote als kleine praktijken. Heb je, tijdelijk, geen afasie cliënten, dan betaal je ook niets.

Kosten eerstelijn

De kosten voor het gebruik van Afasietherapie.nl voor in Nederland gevestigde en geregistreerde logopedisten en afasietherapeuten bedragen: € 45,00 per client per maand inclusief BTW.

Aan het einde van iedere maand wordt vastgesteld voor hoeveel cliënten je oefeningen aangemaakt hebt. Voor dat aantal cliënten wordt het maandbedrag in rekening gebracht. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

Er zijn geen aankoopkosten of abonnementen van toepassing.
Je kunt, elk moment, tijdelijk onderbreken of stoppen met het gebruik van Afasietherapie.nl voor je cliënten.

Tweede lijn: revalidatiecentra

Behandeling van mensen met afasie in de revalidatiefase wordt vergoed vanuit de Tarieventabel dbc-zorgproducten van de NZA.

In de tarieventabel is onder ‘overig zorgproductcode’ de code ‘192982 Individuele zitting telelogopedie afasie’, als declarablele prestatie, vermeld. Telelogopedie kan op deze code gedeclareerd worden.

Afasietherapie.nl wordt betaald op basis van een bedrag per cliënt per maand. Dit is de meest eerlijke vergoeding voor zowel grote als kleine instellingen. Heb je, tijdelijk, geen afasie cliënten, dan betaal je ook niets.

De kosten voor het gebruik van Afasietherapie.nl voor in Nederland gevestigde en geregistreerde logopedisten en afasietherapeuten bedragen: € 45,00 per client per maand inclusief BTW.

In het geval het voor een revalidatiecentrum niet mogelijk is per client af te rekenen, contacteer ons dan voor een speciale afspraak voor het gebruik van Afasietherapie.nl voor toepassing binnen het revalidatiecentrum.

Afasiecentra

De kosten voor het gebruik van Afasietherapie.nl van Logoclicks voor het Afasiecentrum worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast betalen cliënten een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is en bepaald wordt door Centraal Administratiekantoor (CAK).

Lees hier de CAK regeling voor de WLZ.

In voorkomende gevallen kan het gebruik van Afasietherapie.nl gedeclareerd worden.

Contacteer ons voor de kosten van Afasietherapie.nl voor toepassing binnen het afasiecentrum.

Ziekenhuizen

In het geval dat mensen met afasie in de acute fase voldoende belastbaar zijn voor afasietherapie kan Afasietherapie.nl al direct ingezet worden om onder begeleiding van de logopedist of zelfstandig te oefenen.

Contacteer ons voor de kosten van Afasietherapie.nl voor toepassing binnen het ziekenhuis.

Scholing

Afasietherapie is eenvoudig in gebruik en maakt gebruik van het meest recente wetenschappelijke onderzoek en literatuur.

Het is om deze reden van belang dat je weet hoe deze onderzoeken zijn doorvertaald in de software.

Logoclicks biedt twee verschillende cursussen aan voor logopedisten die optimaal gebruik willen maken van Afasietherapie:

  • de korte online cursus van 2 uur
  • de uitgebreide cursus via Pro-Education.

Korte online cursus (2 uur)

Korte geaccrediteerde online cursus van twee uur voor logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn. 

In het eerste deel wordt de theoretische onderbouwing behandeld. In het tweede deel  komen de werking en de interpretatie resultaten aan de orde.

Voor deelname aan de korte cursus ontvang je twee KP punten.

Diagnostiek en (Online) Behandeling van Afasie: NBT en Afasietherapie.nl

In deze cursus van Pro-Eduation wordt vanuit de diagnose met de nieuwe Nederlandse Benoem Taak de link naar de behandeling van afasie gelegd. Afasietherapie.nl  wordt praktisch uitgelegd en toegepast.

Aan het einde van de eerste lesdag kan je de NBT gebruiken en oefen je zelf met het gebruik van Afasietherapie.nl. De tweede lesdag staat in het teken van de praktische toepassing van online afasietherapie.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie