(Tele)logopedie zitting

Afasietherapie.nl van Logoclicks is alleen beschikbaar voor logopedisten en afasietherapeuten.

Volgens de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie – BR/REG-21102a h. Individuele zitting afasie mag van de NZA in de eerstelijn de therapietijd per (online) zitting gedeclareerd worden.

Ad h) Individuele zitting afasie
De individuele zitting afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de aandoening afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Je mag online therapie (telelogopedie) aanbieden aan bestaande cliënten als vervanging van therapie in de praktijk. De kosten van de online zitting mag je declareren zoals een gewone zitting.
Alle Nederlandse verzekeraars hebben Telelogopedie ingekocht.

Eerste lijn: Logopedisten en afasietherapeuten

Digitale zorg

De prestatiebeschrijvingen van de NZa zijn functioneel omschreven. Dit betekent dat de zorg zelf wordt omschreven, maar dat niet wordt voorgeschreven wie de zorg levert, of waar de zorg moet worden geleverd. Dit biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars ruimte om eigen keuzes te maken over de inzet van vormen van digitale zorg.

Het staat zorgaanbieders binnen de bestaande prestaties (bijvoorbeeld de reguliere zitting) vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg op afstand, of om digitale zorg als aanvulling op de behandeling aan te bieden. Dit is mogelijk zonder dat de bestaande prestaties gewijzigd moeten worden.

Let op: de kosten voor het gebruik van beeldbelsoftware en online therapieprogramma’s worden meestal niet vergoed. Een toepassing is op zichzelf meestal geen zorg in de zin van de Wmg *. Dat betekent dat zorgaanbieders de kosten die zij maken voor deze digitale zorgtoepassingen in de regel niet afzonderlijk in rekening kunnen brengen maar dat deze kosten worden geacht te zijn verdisconteerd in de tarieven.

* Logoclicks is van mening dat therapieprogramma’s, zoals Afasietherapie.nl, wel zorg op zichzelf is. Deze discussie wordt nog gevoerd met de NZA.

Logoclicks is ook van mening dat de voorbereidings- en nakijktijd van de oefeningen gemaakt met Afasietherapie.nl behoren tot de zittingstijd en gedeclareerd mogen worden. Ook deze discussie wordt nog gevoerd met de NZA.

Afasietherapie.nl wordt betaald op basis van een bedrag per logopedist per maand.

Kosten eerste lijn: Logopedisten en afasietherapeuten (nl)

Particuliere praktijkenKosten incl. BTW
Voor maximaal 4 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.€   19,95
Voor 5-8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.€   35,95
Voor meer dan 8 cliënten per maand. Per logopedist/per maand.€   49,95
De kosten worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal cliënten waarvoor er in die maand oefeningen klaargezet zijn. Opzegtermijn een maand.

Aan het einde van iedere maand wordt vastgesteld voor hoeveel cliënten je oefeningen aangemaakt hebt. Voor dat aantal cliënten wordt het maandbedrag in rekening gebracht. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

Je kunt, elk moment, tijdelijk onderbreken of stoppen met het gebruik van Afasietherapie.nl voor je cliënten.

Kosten tweede lijn: ziekenhuizen en revalidatiecentra

Instellingen: ziekenhuizen en revalidatiecentra

Kosten incl. BTW

Per logopedist per jaar tot en met 4 logopedisten per instelling.

€   430,00

Per logopedist per jaar voor meer dan 4 logopedisten per instelling.

€   365,00

De kosten worden jaarlijks vooraf gefactureerd op basis van het aantal logopedisten dat gebruikt maakt van Afasietherapie van Logoclicks. Opzegtermijn een maand voor afloop jaar.

Scholing

Afasietherapie is eenvoudig in gebruik en maakt gebruik van het meest recente wetenschappelijke onderzoek en literatuur.

Het is om deze reden van belang dat je weet hoe deze onderzoeken zijn doorvertaald in de software.

Logoclicks biedt twee verschillende cursussen aan voor logopedisten die optimaal gebruik willen maken van Afasietherapie:

  • de korte online cursus van 2 uur
  • de uitgebreide cursus via Pro-Education.

Korte online cursus (2 uur)

Korte geaccrediteerde online cursus van twee uur voor logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn. 

In het eerste deel wordt de theoretische onderbouwing behandeld. In het tweede deel  komen de werking en de interpretatie resultaten aan de orde.

Voor deelname aan de korte cursus ontvang je twee KP punten.

Diagnostiek en (Online) Behandeling van Afasie: NBT en Afasietherapie.nl

In deze cursus van Pro-Eduation wordt vanuit de diagnose met de nieuwe Nederlandse Benoem Taak de link naar de behandeling van afasie gelegd. Afasietherapie.nl  wordt praktisch uitgelegd en toegepast.

Aan het einde van de eerste lesdag kan je de NBT gebruiken en oefen je zelf met het gebruik van Afasietherapie.nl. De tweede lesdag staat in het teken van de praktische toepassing van online afasietherapie.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie