Prijzen

Afasietherapie.nl van Logoclicks is alleen beschikbaar voor logopedisten en afasietherapeuten

Afasietherapie.nl wordt betaald op basis van een bedrag per cliënt per maand. Dit is de meest eerlijke vergoeding voor zowel grote als kleine praktijken. Heb je, tijdelijk, geen afasie cliënten, dan betaal je ook niets.

Volgens de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie – BR/REG-19104 Ad j) Individuele zitting afasie mag van de NZA in de eerstelijn de voorbereidings- en therapietijd gedeclareerd worden.

Ad j) Individuele zitting afasie
De individuele zitting telelogopedie afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.
Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

– er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;
– de individuele zitting telelogopedie afasie dient ter vervanging van een individuele zitting afasie.
– er is geen sprake van een telefonische zitting.

Vraag bij je zorgverzekeraar(s) of op deze prestatiecode gedeclareerd mag worden. 

Voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en afasiecentra is geen specifieke DBC code beschikbaaj

Eerste lijn: Logopedisten en afasietherapeuten

De Nederlandse Zorgautoriteit ziet geen bezwaar om therapie met Afasietherapie.nl in de eerste lijn te declareren op:

4002 ‘Individuele zitting reguliere telelogopedie’
4312 ‘Individuele zitting telelogopedie afasie’

De voorbereidings- en therapietijd mag gedeclareerd worden volgens Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie – BR/REG-19104 Ad k) Individuele zitting telelogopedie afasie.

De kosten voor het gebruik van Afasietherapie.nl voor in Nederland gevestigde en geregistreerde logopedisten en afasietherapeuten bedragen: € 45,00 per client per maand inclusief BTW.

Vraag bij je zorgverzekeraar(s) of op de prestatiecode ‘Telelogopedie’ gedeclareerd mag worden. 

Aan het einde van iedere maand wordt vastgesteld voor hoeveel cliënten je oefeningen aangemaakt hebt. Voor dat aantal cliënten wordt het maandbedrag in rekening gebracht. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

Er zijn geen aankoopkosten of abonnementen van toepassing.
Je kunt, elk moment, tijdelijk onderbreken of stoppen met het gebruik van Afasietherapie.nl voor je cliënten.

Tweede lijn: revalidatiecentra

Behandeling van mensen met afasie in de revalidatiefase wordt vergoed vanuit de Tarieventabel dbc-zorgproducten van de NZA.

In de tarieventabel is onder ‘overig zorgproductcode’ de code ‘192982 Individuele zitting telelogopedie afasie’, als declarablele prestatie, vermeld. Op deze code kan het gebruik van Afasietherapie.nl in voorkomende gevallen gedeclareerd worden.

De kosten voor het gebruik van Afasietherapie.nl voor in Nederland gevestigde en geregistreerde logopedisten en afasietherapeuten bedragen: € 45,00 per client per maand inclusief BTW.

Vraag bij je zorgverzekeraar(s) of op de prestatiecode ‘Telelogopedie’ gedeclareerd mag worden. 

Contacteer ons voor het gebruik van Afasietherapie.nl voor toepassing binnen het revalidatiecentrum.

Afasiecentra

De kosten voor het gebruik van Afasietherapie.nl van Logoclicks voor het Afasiecentrum worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Daarnaast betalen cliënten een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is en bepaald wordt door Centraal Administratiekantoor (CAK).

Lees hier de CAK regeling voor de WLZ.

In voorkomende gevallen kan het gebruik van Afasietherapie.nl gedeclareerd worden.

Contacteer ons voor de kosten van Afasietherapie.nl voor toepassing binnen het afasiecentrum.

Ziekenhuizen

In het geval dat mensen met afasie in de acute fase voldoende belastbaar zijn voor afasietherapie kan Afasietherapie.nl al direct ingezet worden om onder begeleiding van de logopedist of zelfstandig te oefenen.

Contacteer ons voor de kosten van Afasietherapie.nl voor toepassing binnen het ziekenhuis.

Scholing

Afasietherapie is eenvoudig in gebruik en maakt gebruik van het meest recente wetenschappelijke onderzoek en literatuur.

Het is om deze reden van belang dat je weet hoe deze onderzoeken zijn doorvertaald in de software.

Verschillende cursussen worden aangeboden aan logopedisten die optimaal gebruik willen maken van Afasietherapie.

 

Korte cursus (2 uur)

Korte cursus van twee uur voor logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn. 

In het eerste deel wordt de theoretische onderbouwing behandeld. In het tweede deel  komen de werking en de interpretatie resultaten aan de orde.

Op verschillende locaties in Nederland.

 

Diagnostiek en (Online) Behandeling van Afasie: NBT en Afasietherapie.nl

In deze cursus van Pro-Eduation wordt vanuit de diagnose met de nieuwe Nederlandse Benoem Taak de link naar de behandeling van afasie gelegd. Afasietherapie.nl  wordt praktisch uitgelegd en toegepast.

Aan het einde van de eerste lesdag kan je de NBT gebruiken en oefen je zelf met het gebruik van Afasietherapie.nl. De tweede lesdag staat in het teken van de praktische toepassing van online afasietherapie.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie