Logopedische Richtlijn

De Evidence Based Logopedische Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’ wil de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg door logopedisten en afasietherapeuten aan volwassen mensen met afasie en hun naasten verbeteren.

De richtlijn doet duidelijke uitspraken over optimale logopedische zorg aan mensen met afasie op het gebied van diagnostiek, behandeling, doorverwijzing en nazorg.

Bij de ontwikkeling van de richtlijn is gebruik gemaakt van de meest recente wetenschappelijke literatuur en inzichten binnen de beroepsgroep. De richtlijn beoogt de kennis over afasie van logopedisten, afasietherapeuten, artsen, onderwijsinstellingen en personen met afasie en hun naasten te vergroten.

De ontwikkeling van Afsietherapie.nl van Logoclicks sluit aan op de Nederlandse Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ en maakt evicence based werken mogelijk.

Aanbevelingen uit de Logopedische Richtlijn

De volgende aanbevelingenm uit de richtlijn zijn overgenomen in Afasietherapie.nl van Logoclicks:

Algemene aanbeveling:
Een hoge therapie-intensiteit kan echter ook worden gerealiseerd door directe therapie met de logopedist aan te vullen met zelfstandige oefeningen, oefeningen met een computerprogramma of oefeningen in groepen of met een co-therapeut.

Aanbeveling 13:
De logopedist streeft ernaar meer dan twee uur per week therapie aan te bieden, indien meer therapie wordt getolereerd, hetzij in directe vorm, hetzij via zelfstandige oefeningen met een co-therapeut, computerprogramma en/of in groepsverband.

Aanbeveling 21:
De logopedist kiest voor stimulatietherapie zolang er nog neurologisch herstel te verwachten is.

Aanbeveling 24:
De logopedist houdt rekening met elementen van woordvindingstherapie die invloed hebben op de effectiviteit ervan, zoals de complexiteit van woorden, woordsoort, omvang van een behandelset, aantal herhalingen en wijze van aanbieden van stimuli.

Aanbeveling 25:
De logopedist maakt geen onderscheid, bij een persoon met afasie met een gecombineerde semantische en fonologische stoornis, tussen semantische therapie dan wel fonologische therapie, aangezien beide effect hebben op de verbale communicatievaardigheden.

Aanbeveling 26:
De logopedist kiest bij een persoon met afasie die overwegend semantische stoornissen heeft, voor een semantische behandeling en bij een persoon met afasie die overwegend fonologische stoornissen heeft, voor een fonologische behandeling, vanwege het therapiespecieke effect op taalfunctie.

Patiëntperspectief

Voor Afasietherapie.nl van Logoclicks is het belangrijk dat het patiëntperspectief een centrale plaats heeft ingenomen bij het opstellen van de Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ en dat er een speciale patiëntenversie uitgebracht is.

De versie van de richtlijn voor mensen met afasie en hun naasten is speciaal geschreven omdat het belangrijk is dat mensen met afasie en hun naasten de informatie goed kunnen lezen en begrijpen.

Download hier de patiëntenversie van de Richtlijn voor mensen met afasie.

Ziekenhuis

In het geval dat mensen met afasie in de acute fase voldoende belastbaar zijn voor afasietherapie kan Afasietherapie.nl al direct ingezet worden om onder begeleiding van de logopedist of zelfstandig te oefenen.

In de Richtlijn “Diagnostiek en behandeling van Afasie” is vastgesteld dat:

Robey (1998) in een meta-analyse onderzocht of het effect van therapie wordt beïnvloed door het startmoment. Als in de acute fase werd gestart met therapie dan was het herstel van de afasie twee keer groter dan wanneer geen therapie werd gegeven.

Godecke et al. (2012) toonden aan dat het haalbaar is om vroeg te starten met intensieve therapie en dat het effectiever is dan laagfrequente therapie.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie