Eindgebruikers licentie overeenkomst voor gebruik van Logoclicks App.

Deze End User Licence Agreement (EULA) gaat in op het moment dat U akkoord gaat met deze EULA in de App, als U de App de eerste keer gebruikt.
Vanaf dat moment bent U aan deze EULA gebonden.

Artikel 1. Definities

Woorden die in deze EULA aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis als in dit artikel hieronder uiteengezet, ongeacht of de woorden in enkel- of meervoud worden gebruikt.
1.1. EULA: Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst.
1.2. U of Uw: Refereert naar u, als cliënt of patiënt van een Praktijk, gebruiker van de App en wederpartij in deze EULA.
1.3. Praktijk: de (logopedie)praktijk (dat kunnen ook praktijken zijn in ziekenhuizen en revalidatiecentra) welke een overeenkomst heeft met Logoclicks inzake het gebruik van Ons diensten.
1.4. Privacy Policy: de privacy policy van Ons, zoals deze te vinden is op URL: https://www.afasietherapie.nl/over-ons/privacy-policy/
1.5. Wij, Ons, Onze: besloten vennootschap met uitgesloten beperkte aansprakelijkheid “Logoclicks Development B.V.”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67474152, en iedere rechtsopvolger.
1.6. App: de App voor Afasietherapie waar deze EULA bij hoort, zoals U deze app kunt downloaden van de Appstore van Apple of van Google Play.

Artikel 2. Licentie

2.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App berusten bij Ons of Onze toeleveranciers, en blijven berusten bij Ons respectievelijk Onze toeleveranciers. In de App zijn ook libraries, componenten, frameworks, etc. gebruikt, die aan Ons onder een open source licentie ter beschikking zijn gesteld. Daarvoor geldt dat de intellectuele eigendomsrechten van die delen berusten bij de desbetreffende makers.
2.2. Bij dezen verlenen Wij aan U een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke, wereldwijde licentie, welke licentie inhoudt dat U de App, binnen de aangeboden gebruiksmogelijkheden, mag gebruiken als cliënt of patiënt van een Praktijk, waarbij onderstaande beperkingen in acht dienen te worden genomen.
2.3. Het is U niet toegestaan: (i) de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan; (ii) de App in kopie te geven aan derden; (iii) de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins; (iii) wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan; (iv) aanduidingen van Logoclicks als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
2.4. Het is U alleen toegestaan gebruik te maken van de App indien en voor zover U een cliënt of patiënt bent van een of meerdere Praktijken.
2.5. Het is U alleen toegestaan de App persoonlijk te gebruiken. Het is derhalve niet toegestaan in opdracht van een derde al dan niet geautomatiseerd of gerobotiseerd de functionaliteit van de App te gebruiken. Derhalve is het U ook niet toegestaan de App commercieel te gebruiken.
2.6. U mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag U echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden.
2.7. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

Artikel 3. Geheimhouding

3.1. U bent verplicht geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot de functionaliteit, content en oefeningen in de App.
3.2. Uw inloggegevens voor de App, zoals die door de Praktijk aan U ter beschikking zijn gesteld, zijn strikt persoonlijk. Het is U derhalve niet toegestaan die gegevens met derden te delen. Indien U het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn, inclusief verlies van je mobiele telefoon of tablet, dient U zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Uw Praktijk.

Artikel 4. Garanties en aansprakelijkheid

4.1. Hoewel Wij streven naar optimale beschikbaarheid van de functionaliteit, content en oefeningen van of in de App, kunnen Wij niet garanderen dat de functionaliteit, content en oefeningen altijd beschikbaar zijn.
4.2. Daar Wij afhankelijk zijn van beleidsregels van Google (in geval van Google Play) en Apple (in geval van de Appstore), kunnen Wij niet garanderen dat de Apps altijd in de Appstore en Google Play beschikbaar zijn.
4.3. Wij brengen van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore, Google Play, waarbij het Uw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.
4.4. Installatie van updates gebeurt met Uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is de App afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play, waarover Dragonfly Apps geen controle heeft. Dragonfly Apps is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door Jou niet geïnstalleerde update.
4.5. De App communiceert via internet met een server onder beheer van Ons om de functionaliteit, content en oefeningen in de App te kunnen leveren. Wij spannen ons in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar is daarbij afhankelijk van derden en Wij kunnen daardoor geen garanties geven. Van tijd tot tijd kunnen Wij updates doorvoeren aan de server. In dat geval kan de App tijdelijk onbruikbaar zijn. Wij zullen Uw Praktijk hierover vooraf informeren.
4.6. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijn Wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze EULA, noch voor schade uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daad.
4.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht). Daaronder mede tekortkomingen van derden waarop Wij geen of weinig invloed op kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld Apple (in het geval van de Appstore) en Google (in geval van Google Play).

Artikel 5. Verwerken persoonsgegevens

5.1. Wij verwerken Uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de cliënten en patiënten conform de Privacy Policy.
5.2. Verder hebben Wij met de Praktijk een verwerkersovereenkomst gesloten inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn derhalve geen verwerkingsverantwoordelijk. Dat is Uw Praktijk.

Artikel 6. Ondersteuning

6.1. Voor ondersteuning met betrekking tot de App, zoals bijvoorbeeld vragen over bepaalde functionaliteit of oefeningen, dient U rechtstreeks contact op te nemen met Uw Praktijk.
6.2. U kunt feedback geven over de App via Apple’s Appstore, Google Play en in het menu van de App, waarna Wij zullen beoordelen of er ondersteuning vereist is en Je zo nodig zullen contacteren.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Op deze EULA is Nederlands recht van toepassing indien U in Nederland woont, het Belgisch recht is van toepassing indien U in Belgie woont
7.2. Indien één of meer bepalingen van de EULA niet rechtsgeldig blijk(t)(en) te zijn, zal de betreffende EULA voor het overige van kracht blijven. Wij zullen over de bepaling(en) welke niet rechtsgeldig is (zijn) overleg met U plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
7.3. Het is Ons toegestaan de rechten en verplichtingen uit de EULA, zonder Uw toestemming, aan een derde over te dragen. Wij zullen U daarvan wel tijdig op de hoogte te stellen, zodat je het gebruik van de App kunt staken als U het daar niet mee eens bent.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie