PRIVACY POLICY

Identiteit
Deze privacy policy wordt gebruikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Logoclicks Development B.V.”, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 24035701 voor de website (www.afasietherapie.nl en www.afasietherapie.be) en de Afasietherapie app.

U kunt ons bereiken via info@logoclicks.nl.

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland en België stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Uw rechten
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij zullen uw verzoek doorzetten naar de (logopedie)praktijk waar u aan verbonden bent of waar u cliënt bent.

U heeft ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de volgende rechten:

  • het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken;
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  • indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken;
  • u heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ter zake de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen zullen wij dat verzoek aan u doorsturen aan de (logopedie)praktijk (dat kunnen ook praktijken zijn verbonden aan ziekenhuizen en revalidatiecentra) waar u aan verbonden bent of waar u cliënt bent. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis hebt genomen van de laatste versie.

AFASIETHERAPIE APP

Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) als deze door de (logopedie)praktijk ter beschikking zijn gesteld aan ons. Verder kunnen wij ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Het kan dan gaan om biometrische gegevens zoals uw stem, maar ook om medische gegevens. De medische gegevens zijn door de (logopedie)praktijk ter beschikking gesteld aan ons.

Met de desbetreffende (logopedie)praktijk hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken gemaakt zijn over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verwerken voor de rest geen andere persoonsgegevens, anders dan technische informatie welke nodig is voor de werking van het Logoclicks platform en de websites www.afasietherapie.nl en www.afasietherapie.be, zoals bijvoorbeeld IP-adressen die in de logs van de webservers worden opgeslagen waarmee het Logoclicks platform en de websites www.afasietherapie.nl en www.afasietherapie.be contact maken. De hiervoor bedoelde informatie wordt periodiek door ons geautomatiseerd verwijderd.

Doeleinden en rechtsgrond
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten einde uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met de (logopedie)praktijk hebben gesloten waar u cliënt van bent. De wettelijke grondslag is voor ons uitvoering geven aan een overeenkomst. De (logopedie)praktijk heeft zelf de doeleinden en wettelijke grondslagen vastgesteld. Wij adviseren u contact op te nemen met uw (logopedie)praktijk, als u wil weten op basis van welke doeleinden en wettelijke grondslagen zij uw persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging
Wij spannen ons in om het Logoclicks platform en de websites www.afasietherapie.nl en www.afasietherapie.be te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid de apparatuur, zoals uw mobiele telefoon of tablet, waarmee u van de Logoclicks en en de websites www.afasietherapie.nl en www.afasietherapie.be app gebruik maakt te beveiligen.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijn
Wij bewaren en/of verwerken uw gegevens zolang wij een overeenkomst hebben met uw (logopedie)praktijk. De (logopedie)praktijk hanteert eigen bewaartermijnen. Indien u wilt weten wat die bewaartermijn is, dient u zich te wenden tot uw (logopedie)praktijk.

Lees hier de Eindgebruikers Licentie Overeenkomst (EULA)

AFASIETHERAPIE WEBSITE’s

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website (www.afasietherapie.nl en/of  www.afasietherapie.be) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de websites en Apps te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen. De gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij op basis van toestemming van u.

Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten.

Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doen wij aan de hand van bijvoorbeeld op welke links u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of wanneer u de nieuwsbrief leest.

Deze verkregen informatie is de grondslag om een profiel op te bouwen is in dat geval ons gerechtvaardigd belang: wij kunnen u betere content bieden, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook uw eventuele profiel verwijderd.

Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website of het op de website genoemde e-mailadres.

De gegevens die u aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij alleen om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij uw persoonsgegevens. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is in dat geval ons gerechtvaardigd belang: wij kunnen uw vragen beantwoorden en uw commentaar opvolgen zodat we onze dienstverlening en/of de website kunnen verbeteren.

Uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan ons hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen.
Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, voordat u de websites of diensten van deze derden gebruikt.

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie

Ik ben logopedist


Ik ben logopedist

Ik heb afasie


Ik heb afasie